Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://lack.przedszkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

W chwili obecnej trwają prace związane z dostosowaniem strony internetowej do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących

  2. Możliwość zmiany wielkości czcionki / rozmiaru tekstu: A A+ A++

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Aneta Kołodziejska, adres poczty elektronicznej naszeprzedszkole5@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24-384-14-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach 6.00 – 16.00

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

Wejście do budynku przedszkola znajduje się od ul. Kolejowej. Aby dostać się do budynku przedszkolnego należy przejść furtką główną albo furtką boczną od strony parkingu i zajezdni autobusowej.

Budynek przedszkolny jest dwupoziomowy:

- część piwniczna: w której znajdują się szatnie dla dzieci oraz

Gminna Biblioteka Publiczna

- parter: sale zajęć, kuchnia przedszkolna, łazienki dla dzieci,

łazienka dla personelu, gabinet logopedy, gabinet dyrektora

5. Wejście do przedszkola umożliwiają:

- drzwi główne dla interesantów przy których zamontowany jest

dzwonek znajdujący się bezpośrednio przy drzwiach po prawej stronie

na wysokości 1,5 m

- drzwi wejściowe dla dzieci i rodziców (do szatni) posiadające

wewnętrzny elektrozamek znajdujący się na wysokości 1,8 m

- drzwi do pomieszczenia kuchennego

- drzwi do gabinetu dyrektora

6. Budynek przedszkolny posiada schody, barierki, nie posiada windy.

7. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych,

pętli indukcyjnych, schodołazu.

8. W jednej łazience przeznaczonej dla dzieci znajdują się poręcze

przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

lub on-line

10. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym

lub psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach

11. Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej

12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny